Prohlášení o přístupnosti

Ty­to in­ter­ne­to­vé strán­ky se v ma­xi­mál­ní mí­ře sna­ží na­pl­nit pra­vi­dla pří­stup­né­ho webu pro úče­ly no­ve­ly zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o in­for­mač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy, pro­ve­de­nou zá­ko­nem č. 81/2006 Sb.

Při je­jich tvor­bě by­ly re­spek­to­vá­ny nor­my a spe­ci­fi­ka­ce, kte­ré za­jiš­ťu­jí kom­pa­ti­bi­li­tu s běž­ně vy­u­ží­va­ný­mi webo­vý­mi pro­hlí­že­či.

Struk­tu­ra in­for­ma­cí i ovlá­da­cích prv­ků by ne­mě­la ob­sa­ho­vat pře­káž­ky, kte­ré zne­snadňují pro­hlí­že­ní to­ho­to webu han­di­ca­po­va­ným uži­va­te­lům.

Po­kud by i přes­to na­sta­la si­tu­a­ce, že ně­kte­rá z mě­ří­tek pří­stup­nos­ti nejsou na­pl­ně­na, po­ku­sí­me se ji ne­pro­dle­ně na­pra­vit. V tom pří­pa­dě nás, pro­sím, in­for­muj­te pro­střed­nic­tvím kon­takt­ních in­for­ma­cí umís­tě­ných v dol­ní čás­ti té­to stra­ny.

Kontakt:
E-mail : skola@zskrupka.cz
tel. : 417 861 136