Základní škola

Proč vzdělávat děti na naší škole?

 • Jsme základní školou úplnou – s 1. i 2. stupněm, ŠD a školní jídelnou, ideálním počtem žáků (cca 300 žáků – tj. minimální anonymitou), součástí školy je i mateřská škola.
 • Jsme školou RODINNÉHO TYPU
 • Máme oddělený první stupeň plaveckých tříd v samostatné budově v blízkosti bazénu s vlastními odděleními školní družiny. V hlavní budově školy jsou atletické třídy.
 • Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy od třetího ročníku. Trenéry jsou aktivní sportovci s výraznou sportovní minulostí.
 • Školní družina hlavní budovy je spolu s jídelnou v samostatné budově v zahradě školy a je propojena zastřešeným průchodem.
 • Podporujeme výuku cizích jazyků
  Můžete se těšit na výuku anglického jazyka již od první třídy a to formou hry v prvních dvou ročnících 🙂
  Žáci druhého stupně v rámci projektu Erasmus+ studují v zahraničí
 • Jsme školou podporující mimoškolní činnost – nabízíme široké spektrum kroužků.
 • V každé z budov jsou moderně vybavené počítačové učebny.
 • Na každé ze školních zahrad jsou nové dřevěné prolézačky a zahradní nábytek.
 • Do výuky aktivně zapojujeme prvky projektového vyučování.
 • Školní družiny pořádají pro děti značné množství mimoškolních akcí.

Rozvrhy tříd

Školská rada

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů byla na ZŠ a MŠ Krupka, Teplická 400 zvolena Školská rada.

Zde uvedení vzešli z řádných voleb nebo jmenováním Radou města Krupka. Zástupci z řad pedagogických pracovníků a zástupců nezletilých žáků jsou voleni po dvou ze ZŠ.

V Krupce, 25.1.2023

Mgr. Tomáš Liška, MBA, ředitel školy

Mgr. Zdeněk Vitouš

učitel ZŠ – předseda Školské rady

Mgr. Marcela Langová

učitelka ZŠ

p. Adolf Vítů

člen Rady města

Mgr. Rostislav Kadlec

člen Rady města

Lenka Cupalová

zástupce rodičů ZŠ

Marek Šikr

zástupce rodičů ZŠ

Poskytování poradenské služby ve škole

Ředitel školy

Oblast poradenské služby

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

 

417 861 136
skola@zskrupka.cz
Kancelář
ředitelna
Konzultační hodiny pro žáky, zákonné zástupce i učitele
dle potřeby

Výchovný poradce

Oblast poradenské služby

 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Kariérové poradenství
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žáci nadaní
417 861 136
skola@zskrupka.cz
Kancelář
Kabinet VP (budova ZŠ Teplická)
Konzultační hodiny pro žáky, zákonné zástupce i učitele
dle potřeby

Školní metodik prevence

Oblast poradenské služby

 • Prevence sociálně patologických jevů

 

 

 

417 861 136
skola@zskrupka.cz
Kancelář
Sborovna ZŠ (budova ZŠ Teplická)
Konzultační hodiny pro žáky, zákonné zástupce i učitele
dle potřeby