Jídelna

Výdej obědů:

11:40 – 14:00 h.

V době svátků, prázdnin a ředitelského volna se ve školní kuchyni nevaří.

Kontakt

Telefon:417 862 352
Mobil:724 056 817

Máte dotaz?

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Informace o školním stravování, podmínky pro přihlašování a odhlašování strávníků

Informace o školním stravování

Školní jídelna se řídí „Provozním řádem školní jídelny“. Každý strávník je povinen dodržovat provozní řád Školní jídelny. Provozní řád je vyvěšen na nástěnce před jídelnou a je vypracován v souladu s: Vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování ve znění pozdějších předpisů, novelou vyhlášky 107/2000 Sb. Nové finanční limity na nákup potravin, Zákonem 561/2004 Sb. §.28 odst.5, vyhláškou 364/2005 Sb., vedení dokumentace škol, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví § 11, § 33 a § 35. Ceny stravy pro jednotlivé kategorie stravovaných osob jsou stanoveny dle platné kalkulace ve znění vyhlášky č.107/2005 Sb. a vyhlášky č.84/2005 Sb. Součástí provozního řádu je rozpis dozorů u žáků v jídelně.

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin. Jsou stanoveny vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování a zohledněny v propočtu tzv. spotřebního koše. Každá školní jídelna je povinna naplňovat požadavky na dodržování nutričních hodnot stanovených tzv. spotřebním košem. Současně je vypracován HACCP systém řídící všechny kritické části procesů, při kterých může dojít k ohrožení zdraví strávníků. Cílem je zabezpečení plnění některých legislativních požadavků na hygienu a bezpečnost připravovaných a vydávaných pokrmů.

Odhlašování stravného

  • Pokud je žák nemocen musí neprodleně on nebo jeho zákonný zástupce stravu odhlásit. První den nepřítomnosti strávníka v ZŠ se považuje za pobyt ve škole a lze odebrat oběd v čase 11,30 - 12,00 do vlastního jídlonosiče. Neodhlašuje se strava na základě intolerance na určitý druh jídel.
  • Odhlášky obědů je nutné provést vždy den předem do 14.00 hod. elektronicky přes webový portál - ODHLÁŠENÍ.
  • Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Výběr stravného / nákup stravenek

  • Platba stravného se provádí bezhotovostním převodem-inkasem prostřednictvím Vašeho účtu na následující měsíc. K tomu je potřeba založit povolení k inkasu na základě tiskopisu ZDE, který obdržíte u vedoucí stravování spolu s přihláškou na stravování nebo ZDE.
  • Platby hotově se provádí pouze ve výjimečných případech.
  • Platby stravného se provádí vždy na celý následující měsíc. Na stravu v individuální dny musí strávník požádat o souhlas ředitele školy.