favicon_zskrupka

Nařízení ředitele školy č. 7/2020 UKONČENÍ A HODNOCENÍ (KLASIFIKACE) 2.POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a na základě Vyhlášky č 211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy toto Nařízení.

 

Ukončení 2. pololetí školní roku

  1. pololetí školního roku bude ukončeno v úterý 23. 6. 2020, všichni pedagogové jsou k dispozici i v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. Závěrečné zasedání pedagogické rady proběhne 12.6. Vysvědčení bude vystaveno k 23.6. Vysvědčení si můžete průběžně vyzvedávat v sekretariátu školy od 22.6. do 3.7.2020 vždy v čase 8,00 až 13,00 hodin.

Hodnocení na vysvědčení – klasifikace za 2. pololetí

Podle vyhlášky 211/2020 hodnocení za 2. pololetí na vysvědčení zohlední:

  1. podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020);
  2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl odpovídající podmínky;
  3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec 2. pololetí po obnovení provozu);
  4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020.

Ředitel školy stanovuje tyto změny v hodnocení z platného klasifikačního řádu školy:

I) hodnocení všech žáků z chování – velmi dobré (1)

II) hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019/2020 bude provedeno známkou. Třídním učitelům je ponechána možnost, po konzultaci s příslušnými vyučujícími, doprovodného slovního hodnocení či navržení vydání Pochvalného listu

III) Článek 5, hlava V) body 3, 4, 5 a 6 Školního řádu se za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 neuplatní

IV) klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí

V) pokud žák nemá podklady z předmětu pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020), bude hodnocen známkou stejnou jako v 1. pololetí šk. roku 2019/2020 nebo lepší s odkazem na body 2, 3 a 4

VI) pokud žák nemá z předmětu hodnoceno 1. pololetí šk. roku 2019/2020 a nemá poklady dle bodů 1, 2, 3 nebo 4 bude za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 nehodnocen (tato forma bude využita jen v krajním případě). Další postup dle § 52 Zákona č. 561/2004 Sb v platném znění

VII)  a) pokud žák má z předmětu za 1. pololetí šk. roku 2019/2020 z předmětu hodnoceno stupněm nedostatečný (5)

b) zároveň z podkladů pro hodnocení z předmětu získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020) vychází hodnocení stupněm nedostatečný (5)

c) zároveň nemá z předmětu poklady dle bodů 1, 2, 3 nebo 4 bude za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 nehodnocen

Tato forma bude využita jen v krajním případě a jen při splnění všech tří písmen zároveň. Další postup dle § 52 Zákona č. 561/2004 Sb v platném znění.

VIII) žákům, kteří  nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením

IX) pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené právním předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto Vyhláškou dotčeno

X) do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj. do 10. 3. 2020)

 

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28. května 2020

 

V Krupce, dne:   28.5.2020

Mgr. Tomáš Liška, v.r.

ředitel školy