Provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 9. ročníků ve školním roce 2019 / 2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy

 

 • Vyjádřit zájem o účast žáka na přípravě nejpozději do 7.5.2020 do 12,00 hodin.
  • Prostřednictvím Bakalářů řediteli školy,
  • Nebo na email liska@zskrupka.cz
  • Nebo osobně v sekretariátu školy v pracovní dny v čase 8,00 – 12,00 (kde si můžete i osobně vyzvednout a vyplnit Čestné prohlášení)
 • Po 7.5.2020 po 12,00 hodin již nebude zájemce do skupiny přijatý!
 • Vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (odevzdat nejpozději do 11.5.2020 do 7,45)
 • Čestné prohlášení naleznete na našich webových stránkách https://www.zskrupka.cz/uvod/o-skole/, Bakalářích nebo v sekretariátu školy
 • 2 roušky na žáka a den
 • Dodržování daných provozních podmínek
 • Zájem se řádně připravovat na přijímací zkoušku
  • Opakované narušování průběh přípravy po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny

 

Cesta do školy a ze školy

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovení krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 

Příchod žáků 9. ročníku pouze v pondělí a středu v čase od 7,30 nejpozději do 7,45!

Později nebudou do budovy žáci 9. ročníku z organizačních důvodů vpuštěni.

 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Žáci musí mít zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržovat rozestup 2 metry
 • Před školou bude čekat od 7,30 pověřený pedagogický pracovník, který prověří:
  • dodržování rozestupu žáků min 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)
  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
  • provede kontrolní zjištění:
   • zda má žák 2 roušky (jednu nasazenou a druhou uloženou v sáčku)
   • zda žák nemá příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti nebo čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) – žák s některým z těchto příznaků ke škole vůbec nepřichází a informuje bezprostředně své rodiče
   • pokud pověřený pedagogický pracovník zjistí některý z daných příznaků, odčlení žáka ze skupiny a přivolá dalšího pedagogického pracovníka k odvedení skupiny do školy (dále viz kapitola Podezření na možné příznaky Covid – 19)

 

Vstup do budovy školy

 

 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • odvede skupinu v 7,45 do určené chodby tak, aby se nepotkali s jinou skupinou
 • v určené chodbě se žáci v odstupu 2 metrů přezují
 • po jednom žáci odcházejí do určené učebny, kde dbají pokynů přítomného učitele

 

V budově školy

 

 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • žáci se zdržují pouze v určené třídě nebo velmi výjimečně v určené chodbě
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
  • jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny
 • při pohybu žáci dodržují odstup 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metrů) návštěvu toalety provádí žáci vždy samostatně a bez zbytečného prodlení

 

Ve třídě

 

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší a provede jejich desinfekci
 • na začátku velké přestávky si žáci řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich desinfekci (nebo vždy před konzumací potravin)
  • v případě příznivého počasí tráví zbytek velké přestávky venku pod dohledem pověřeného pedagogického pracovníka s dodržováním daných rozestupů a nošením roušky
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné! Změny ve složení skupin nelze dodatečně provádět.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metrů). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci) musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • Žáci si po každém bloku řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich desinfekci

 

Odchod z budovy školy

 

 • Ukončení přípravy je v 11,15 hodin
 • po jednom žáci odcházejí z určené učebny (první odcházejí žáci, kteří nejdou na oběd do školní jídelny)
 • v určené chodbě se žáci v odstupu 2 metrů přezují a:
  • pokud nejdou na oběd, samostatně odcházejí domů (před školou se žáci nesdružují ani nezůstávají)
  • pokud mají zajištěný oběd ve školní jídelně, vyčkají ve dvoumetrových rozestupech a nasazenou rouškou a pedagogický dozor je takto odvede do školní jídelny a setrvá zde do odchodu posledního strávníka

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti nebo čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěný do určené izolační místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka a kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci přejdou s pedagogickým pracovníkem do nové určené místnosti, nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinností nošení roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
 • Pokud se u pedagogického pracovníka příznaky objeví v průběhu vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky převezme nový pedagogický pracovník, který odvede žáky do nové určené místnosti, nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinností nošení roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného pracovníka.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování

 

 • Žák má právo se stravovat v jídelně školy za těchto pravidel:
  • Přihlásí se u vedoucí stravování k odběru oběda ve školní jídelně nejpozději do 7.5.2020
  • Přihlásí se na celou dobu přítomnosti ve škole
  • Do jídelny odvede žáky pedagogický pracovník v čase 11,15 hodin (osobní věci si žák ponechá u svého místa v jídelně a neodkládá jinde)
  • Před vstupem do jídelny si žáci postupně řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich desinfekci
  • Žák dodržuje rozestup 2 metry a má nasazenou roušku
  • Pokrmy vydává personál včetně přípravy talířů a čistých příborů.
  • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
  • V jídelně se stravují v jeden okamžik pouze žáci jedné skupiny
  • Roušku žák odkládá pouze až při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčku
  • Bezprostředně po skončení konzumace jídla nebo pití si žák roušku ihned opět nasazuje
  • Použité nádobí žák samostatně odnáší na určené místo a případně si vyzvedne u okénka hlavní jídlo
  • Žák dodržuje zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
  • Žák po obědě samostatně odchází (před budovou školního stravování ani před školou se žáci nesdružují ani nezůstávají)
  • Poslední strávník odchází z oběda nejpozději v 11,40

 

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11.5.2020

 

 • V souladu s usnesením vlády č.491 ze dne 30.dubna 2020 je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9.ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9.ročníku
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11.5.2020.
 • Obsahem je učivo českého jazyka a matematiky. Cílem je příprava na přijímací zkoušku.
 • Časový rozsah vždy a pouze v pondělí a středu. 2 vyučovací hodiny ČJ a 2 vyučovací hodiny M.
 • Přítomnost žáků je do vykonání přijímací zkoušky.

 

 

V Krupce, 5.5.2020

Mgr. Tomáš Liška, v.r.

ředitel školy