Zápis do 1.ročníku

Vážení rodiče,

srdečně Vás a Vaše děti zveme k zápisu do 1. ročníku naší školy. Zápis proběhne dne 28.dubna 2022 v čase od 12,00 do 17,00 hodin ve 2. patře naší hlavní budovy na adrese Teplická 400, Krupka. Zápisem vás provedou kamarádi z vyšších ročníků a chvíle čekání si můžete zpříjemnit  hraním, pohádkou nebo drobným občerstvením.

K zápisu je potřeba přinést:

rodný list dítěte

platný občanský průkaz zákonných zástupců

u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum)

všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (např. doporučení školského poradenského zařízení, soudní rozhodnutí apod.)

– v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste vyplněný formulář (ke stažení na webových stránkách školy)

 

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  2.6.2022 v čase 13,00 – 14,00.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації 2 червня 2022 13,00 – 14,00.

 

Musíte předložit svůj doklad totožnosti a doklad o totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument).

 

Ви повинні пред’явити свій документ, що засвідчує особу, і документ, що засвідчує особу дитини (можна використовувати візу або інший документ).

 

Pro školní rok 2022/2023 jsou dle zákona zapisovány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku. Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce, musí zákonní zástupci opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.

 

Початковве навчання проходить в початковій школі і розраховане на дітей від 6 років. Обов’язкова освіта триває 9 шкільних років. У 2021/22 навчальному році обов’язкова шкільна освіта поширюється на дітей, що народилися в період з 1. 9. 2006 р. по 31. 8. 2015 р. З вересня 2022 року обов’язкове шкільне навчання буде поширюватися на дітей, що народилися в період з 1. 9. 2007 р. по 31. 8. 2016 р. Старші учні будуть включатися в класи, як правило, відповідно до віку, для поступової інтеграції в освіту буде використовуватися індивідуальний підхід.

 

Věk dítěte podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

odst. (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušné-ho školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Práva a povinnosti rodičů:

odst. (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

odst. (5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

(Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.)

 

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit zákonní zástupci s dítětem do školy, zapíší zákonní zástupci své dítě bez něj, případně mohou přijít k zápisu v předem domluveném termínu (tel 417 861 136).

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na veřejně přístupném místě (u vchodu do školy) a na webových stránkách školy. Z důvodu ochrany osobních údajů budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k vzdělávání je vždy zákonnému zástupci zasláno písemně, doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:

– požádají písemně v době zápisu nejpozději do 30. 4. 2022

žádost musí být doložena doporučujícími posouzeními: školského poradenské-ho zařízení a dětského resp. odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost o odklad povinné školní docházky, dostaví se k zápisu a nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky. U zápisu budou informováni o potřebných krocích k vyřízení odkladu. Chybějící podklady pak musí dodat nejpozději do 30. 4. 2022, jinak ředitel školy souhlas s odkladem školní docházky nemůže udělit.

Všechny dokumenty je možné přinést vyplněné k zápisu.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek i žádost o doklad školní docházky podepisují zákonní zástupci až při zápisu ve škole, před pracovníkem školy.

Přípravné třídy

Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl zároveň povolen odklad povinné školní docházky.

Ostatní informace

Ve školním roce 2022/2023 otevřeme nejvýše 2 standardní první třídy s celkovou kapacitou maximálně 60 žáků.

Veškeré informace o škole najdete na webových stránkách školy.

S případnými dotazy se obraťte na vedení školy.

 

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na Vás.

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy