Pozvání k zápisu do 1. ročníku naší školy

Vážení rodiče,

 

srdečně Vás a Vaše děti zveme k zápisu do 1. ročníku naší školy. Zápis proběhne dne 27.dubna 2023 v čase od 12,00 do 17,00 hodin ve 2. patře naší hlavní budovy na adrese Teplická 400, Krupka. Zápisem vás provedou kamarádi z vyšších ročníků a chvíle čekání si můžete zpříjemnit  hraním, pohádkou nebo drobným občerstvením.

K zápisu je potřeba přinést:

– rodný list dítěte

– platný občanský průkaz zákonných zástupců

– u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum)

– všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (např. doporučení školského poradenského zařízení, soudní rozhodnutí apod.)

– v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste vyplněný formulář (ke stažení na webových stránkách školy)

 

Zápis k plnění povinné školní docházky do ZŠ  je v období od 1. do 30. dubna, kdy je možné podat písemnou přihlášku do schránky školy nebo elektronicky.

Зарахування на обов’язкове відвідування початкової школи триває з 1 по 30 квітня, коли можна подати письмову заяву на поштову скриньку школи або в електронному вигляді.

 

Musíte předložit svůj doklad totožnosti a doklad o totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument).

 

Ви повинні пред’явити свій документ, що засвідчує особу, і документ, що засвідчує особу дитини (можна використовувати візу або інший документ).

 

Pro školní rok 2023/2024 jsou dle zákona zapisovány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku. Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce, musí zákonní zástupci opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.

 

У 2023/2024 навчальному році відповідно до законодавства до 1 класу зараховуються діти, яким до 31 серпня 2023 року виповниться шість років, та діти, які перестали відвідувати школу в минулому навчальному році. Якщо в попередньому навчальному році дитині було дозволено відстрочити обов’язкове відвідування школи, законні представники повинні повторно подати заяву про допуск до виконання обов’язкового відвідування школи з цього навчального року.

 

Věk dítěte podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

odst. (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušné-ho školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Práva a povinnosti rodičů:

odst. (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

odst. (5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

(Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.)

 

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit zákonní zástupci s dítětem do školy, zapíší zákonní zástupci své dítě bez něj, případně mohou přijít k zápisu v předem domluveném termínu (tel 417 861 136).

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na veřejně přístupném místě (u vchodu do školy) a na webových stránkách školy. Z důvodu ochrany osobních údajů budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k vzdělávání je vždy zákonnému zástupci zasláno písemně, doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 

Zákonní zástupci, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky:

– požádají písemně v době zápisu nejpozději do 30. 4. 2023

– žádost musí být doložena doporučujícími posouzeními: školského poradenské-ho zařízení a dětského resp. odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost o odklad povinné školní docházky, dostaví se k zápisu a nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky. U zápisu budou informováni o potřebných krocích k vyřízení odkladu. Chybějící podklady pak musí dodat nejpozději do 30. 4. 2023, jinak ředitel školy souhlas s odkladem školní docházky nemůže udělit.

Všechny dokumenty je možné přinést vyplněné k zápisu.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek i žádost o doklad školní docházky podepisují zákonní zástupci až při zápisu ve škole, před pracovníkem školy.

Přípravné třídy

Přípravné třídy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl zároveň povolen odklad povinné školní docházky.

Ostatní informace

Ve školním roce 2023/2024 otevřeme nejvýše 2 standardní první třídy s celkovou kapacitou maximálně 60 žáků.

Veškeré informace o škole najdete na webových stránkách školy.

S případnými dotazy se obraťte na vedení školy.

 

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na Vás.

 

 

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy