Projekt Zvukové jevy

V druhém pololetí školního roku 2023/2024 pracovali žáci 8. ročníku naší základní školy v rámci vyučovacího předmětu Fyzika na projektu Zvukové jevy. Na samém počátku projektu se žáci rozdělili na pracovní týmy, které si následně a vybrali jedno z deseti témat: Šíření zvuku, Infrazvuk a ultrazvuk, Záznam a reprodukce zvuku, Zvuk a telekomunikace, Echolokace v přírodě, Echolokace a člověk, Zvuk a hudební nástroje, Zvuk a lidský hlas, Zvuk a hlasitost, Zvuk a neslyšící. Úkolem pracovních týmů bylo vytvoření posteru a prezentace v programu PowerPoint jako oporu při výkladu tématu spolužákům ve třídě. Cílem bylo zaujmout a přitáhnout pozornost ostatních žáků k informacím ze zvoleného tématu. Žáci pracovali dle zadání zcela samostatně. Vyhledávali, třídili, kriticky hodnotili a zpracovávali informace z různých informačních zdrojů, připravovali obsahovou a grafickou podobu posterů a prezentací, vzájemně komunikovali své nápady a návrhy realizace. Žáci při práci na svém projektu uplatňovali kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní i digitální. Výsledky své práce žáci prezentovali před svými spolužáky, prováděli sebehodnocení a hodnocení práce spolužáků z ostatních skupin. Práci na projektu žáci hodnotili jako zajímavou a přínosnou pro jejich další studium.

více fotografií najdete zde https://eu.zonerama.com/ZSKrupka/Album/11640104