logo_zskrupka_web

Provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve školním roce 2019 / 2020 od 28.5.2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy

 

 • Ředitel školy může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost skupin
  • Skupina I Teplická (1.A, 2.A) volná kapacita k 28.5.2020 2 žáci
  • Skupina II Teplická (3.A, 4.A, 5.A) volná kapacita k 28.5.2020 8 žáků
  • Skupina I Hamry (2.C, 5.C) volná kapacita k 28.5.2020 2 žáci
  • Skupina II Hamry (3.C, 4.C) volná kapacita k 28.5.2020 3 žáci

 

 • Vyjádřit zájem o dodatečnou účast žáka na přípravě může zákonný zástupce průběžně, ale vždy minimálně 2 pracovní dny předem na telefonním čísle 417 861 136 v čase 8,00 – 12,00 hodin (zároveň sdělí zájem o školní stravování a účast v odpolední části)
 • Žáci budou přijímání do naplnění maximální kapacity dané skupiny v pořadí data a času přihlášení.
 • Vyplněný a podepsaný originál čestného prohlášení ( naleznete zde ) o neexistenci příznaků virového onemocnění (odevzdat osobně nejpozději v den nástupu nově přihlášeného žáka do skupiny) – prosím neposílat elektronicky!
 • 2 roušky na žáka a den
 • Dodržování daných provozních podmínek
  • Opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny

 

Cesta do školy a ze školy

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovení krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška)

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 

Příchod žáků 1. stupně v čase od 7,30 nejpozději do 7,45! na školní hřiště (ZŠ Teplická) a školní zahradě (ZŠ Hamry)

Později nebudou do budovy žáci 1. stupně z organizačních důvodů vpuštěni.

 

Pohyb žáků na školním pozemku organizuje škola podle těchto principů:

 • Žáci musí mít zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržovat rozestup 2 metry
 • Na školním pozemku bude čekat od 7,30 pověřený pedagogický pracovník, který prověří:
  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
  • provede kontrolní zjištění:
   • zda má žák 2 roušky (jednu nasazenou a druhou uloženou v sáčku)
   • zda žák nemá příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti nebo čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) – žák s některým z těchto příznaků ke škole vůbec nepřichází a informuje bezprostředně své rodiče
   • pokud pověřený pedagogický pracovník zjistí některý z daných příznaků, odčlení žáka ze skupiny a přivolá dalšího pedagogického pracovníka k odvedení skupiny do školy (dále viz kapitola Podezření na možné příznaky Covid – 19)

 

Vstup do budovy školy

 

 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogický pracovník odvede skupinu po 7,45 do určené chodby tak, aby se nepotkali s jinou skupinou
 • v určené chodbě je vhodné, aby žáci v odstupu 2 metrů se přezuli
 • po jednom žáci odcházejí do určené učebny, kde dbají pokynů přítomného učitele

 

V budově školy

 

 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • žáci se zdržují pouze v určené třídě nebo velmi výjimečně v určené chodbě
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
  • jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny
 • při pohybu v budově školy je vhodné, aby žáci dodržovali odstup 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metrů)
 • návštěvu toalety provádí žáci vždy samostatně a bez zbytečného prodlení

 

Ve třídě

 

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší a provede jejich desinfekci
 • na začátku velké přestávky si žáci řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich desinfekci (nebo vždy před konzumací potravin)
  • v případě příznivého počasí tráví zbytek velké přestávky venku pod dohledem pověřeného pedagogického pracovníka s dodržováním daných rozestupů a nošením roušky
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné! Změny ve složení skupin nelze dodatečně provádět.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metrů). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci) musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • Žáci si po každém bloku řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich desinfekci
 • Z domova přinesené pití nebo jídlo žák nedává ochutnat jinému žákovi

 

Odchod z budovy školy po dopolední části

 

 • Ukončení dopolední části je v 11,30 hodin
 • Do určené třídy přijde vychovatelka ŠD
 • Po jednom žáci odcházejí z určené učebny (první odcházejí žáci, kteří nejdou na oběd do školní jídelny) a:
  • v určené chodbě se žáci, kteří nejdou na oběd, doporučeno v odstupu 2 metrů přezují a společně s pedagogickým pracovníkem odcházejí na školní hřiště (ZŠ Teplická) a školní zahradu (ZŠ Hamry), kde si žáky převezmou zákonní zástupci nebo odchází žák samostatně (musí mít písemné potvrzení od rodičů)
  • po nich v určené chodbě se žáci, kteří jdou na oběd, doporučeno v odstupu 2 metrů přezují a společně s vychovatelkou odcházejí na oběd

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti nebo čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěný do určené izolační místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka a kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci přejdou s pedagogickým pracovníkem do nové určené místnosti, nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinností nošení roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
 • Pokud se u pedagogického pracovníka příznaky objeví v průběhu vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky převezme nový pedagogický pracovník, který odvede žáky do nové určené místnosti, nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinností nošení roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného pracovníka.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování

 

 • Přítomný žák má právo se stravovat v jídelně školy za těchto pravidel:
  • Zájem o školní stravování sdělí zákonný zástupce při telefonickém přihlašování a v případě přijetí do skupiny bude zákonný zástupce kontaktován vedoucí stravování
  • Přihlásí se na celou dobu přítomnosti ve škole
 • Do jídelny odvede žáky vychovatelka ŠD v tomto pořadí:

 

Skupina I. Teplická

 • v čase 11,40 hodin jdou ihned na oběd žáci SK I Teplická (osobní věci si žák ponechá u svého místa v jídelně a neodkládá jinde)
 • Před vstupem do jídelny si žáci postupně řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich desinfekci
 • Žák doporučeně dodržuje rozestup 2 metry a má nasazenou roušku a usadí se na označené místo
 • Pokrmy vydává personál včetně přípravy talířů a čistých příborů.
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se stravují v jeden okamžik pouze žáci jedné skupiny
 • Roušku žák odkládá pouze až při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčku
 • Bezprostředně po skončení konzumace jídla nebo pití si žák roušku ihned opět nasazuje
 • Použité nádobí žák samostatně odnáší na určené místo a případně si vyzvedne u okénka hlavní jídlo
 • Žák dodržuje zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
 • Žák, který nezůstává na odpolední blok, po obědě samostatně odchází (před budovou školního stravování ani před školou se žáci nesdružují ani nezůstávají)
 • Ostatní žáci odcházejí s vychovatelkou ŠD na odpolední blok
 • Skupina odchází z oběda nejpozději v 12,05

 

 

 

 

Skupina II. Teplická

 • Po skončení dopoledního bloku odchází do určeného oddělení, kde Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší a provede jejich desinfekci
 • v čase 12,05 hodin jdou na oběd
 • Žák doporučeně dodržuje rozestup 2 metry a má nasazenou roušku a usadí se na označené místo
 • Pokrmy vydává personál včetně přípravy talířů a čistých příborů.
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se stravují v jeden okamžik pouze žáci jedné skupiny
 • Roušku žák odkládá pouze až při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčku
 • Bezprostředně po skončení konzumace jídla nebo pití si žák roušku ihned opět nasazuje
 • Použité nádobí žák samostatně odnáší na určené místo a případně si vyzvedne u okénka hlavní jídlo
 • Žák dodržuje zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
 • Žák, který nezůstává na odpolední blok, po obědě samostatně odchází (před budovou školního stravování ani před školou se žáci nesdružují ani nezůstávají)
 • Ostatní žáci odcházejí s vychovatelkou ŠD na odpolední blok
 • Skupina odchází z oběda nejpozději v 12,20

 

Skupina I. Hamry a Skupina II. Hamry

 

 • Společně, ale odděleně přicházejí v čase 12,20 na oběd
 • Před vstupem do jídelny si žáci postupně řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich desinfekci
 • Žák doporučeně dodržuje rozestup 2 metry a má nasazenou roušku a usadí se na označené místo
 • Pokrmy vydává personál včetně přípravy talířů a čistých příborů.
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se stravují v jeden okamžik pouze žáci jedné skupiny
 • Roušku žák odkládá pouze až při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčku
 • Bezprostředně po skončení konzumace jídla nebo pití si žák roušku ihned opět nasazuje
 • Použité nádobí žák samostatně odnáší na určené místo a případně si vyzvedne u okénka hlavní jídlo
 • Žák dodržuje zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
 • Žák, který nezůstává na odpolední blok, po obědě samostatně odchází (před budovou školního stravování ani před školou se žáci nesdružují ani nezůstávají)
 • Ostatní žáci odcházejí s vychovatelkou ŠD na odpolední blok
 • Skupina odchází z oběda nejpozději v 12,40

 

Příchod do oddělení školní družiny na odpolední část

 

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší a provede jejich desinfekci
 • Složení skupin žáků se stanoví předem na základě dodatečných přihlášek v závislosti na dopoledním bloku a je dále neměnné!
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15

 

Průběh odpolední části

 

 • V průběhu pobytu v oddělení nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metrů). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v oddělení.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • V případě příznivého počasí se činnost odpolední části provádí na pozemku školy pod dohledem vychovatelky s dodržováním daných rozestupů a nošením roušky – skupiny se nesmí promíchat
 • Žáci si po příchodu z venku si vždy řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich desinfekci
 • Z domova přinesené pití nebo jídlo žák nedává ochutnat jinému žákovi
 • Odpolední aktivity je možné vykonávat i mimo areál školy za těchto podmínek:
  • Dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejm. platných pravidel pro nošení roušek)
  • O pohybu mimo areál školy budou předem informování zákonní zástupci žáků
  • Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob a je tedy minimální riziko přenosu viru
  • Vícedenní akce jsou zakázané

 

 

Odchod z budovy školy po odpolední části

 

 • Žák odchází samostatně (musí mít písemné potvrzení od rodičů) nebo si jej vyzvednou osobně rodiče
 • Ukončení odpolední části je nejpozději v 16,00 hodin
 • Před budovou školní družiny ani před školou se žáci nesdružují ani nezůstávají

Specifika pro žáky 1. stupně v době od 28.5.2020

 

 • V souladu s usnesením vlády č.491 ze dne 30.dubna 2020 je od 25.5. umožněna osobní přítomnost kmenových žáků 1. stupně naší školy
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den
 • Dopolední část:
  • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci
  • Vzdělávací a výchovná činnost bude zaměřena na vypracovávání zadaných úkolů od učitelů kmenové třídy
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.
 • Omlouvání nepřítomnosti žáka provádí zákonný zástupce v daný den telefonicky na čísle 417 861 136 pro všechny žáky na toto období
 • V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení. Práci žáků ocení pedagogický pracovník přímo na místě slovním hodnocením a předá informace kmenovému učiteli.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání není možná.
 • Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • O zařazení do skupin rozhoduje ředitel školy na základě pořadí dodatečných přihlášení do naplnění kapacity dané skupiny.
 • Přítomnost žáků je do 30.6.2020.

 

 

 

V Krupce, 28.5.2020

Mgr. Tomáš Liška, v.r.

ředitel školy