Provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 2.stupně ve školním roce 2019 / 2020 od 8.6.2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy od 8.6.2020

 • Vyjádřit zájem o účast žáka 2.stupně na vzdělávacích aktivitách může zákonný zástupce nejpozději do 3.6.2020 do 12,00 hodin na telefonním čísle 417 861 136 v čase 8,00 – 12,00 hodin (školní stravování se z organizačních důvodů poskytovat nebude)
 • Žáci budou přijímání do naplnění maximální kapacity 15 žáků na třídu v pořadí data a času přihlášení.
  • Pokud se přihlášený žák dalších aktivit nebude účastnit, žádáme o včasné sdělení tak, aby se místo něho mohl účastnit aktivity náhradník
 • Vyplněný a podepsaný originál čestného prohlášení ( naleznete zde ) o neexistenci příznaků virového onemocnění (odevzdat osobně nejpozději v první den nástupu v 7,45) – prosím neposílat elektronicky!
 • 2 roušky na žáka a den
 • Dodržování daných provozních podmínek
  • Opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny

 

Cesta do školy a ze školy

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovení krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška)

 

Organizace přítomnosti žáků jednotlivých ročníků

 

 • 6.A pouze každé pondělí (8.6., 15.6., 22.6.)
 • 7.A pouze každé úterý (9.6., 16.6., 23.6.)
 • 8.A pouze každou středu (10.6., 17.6.)
 • 9.A pouze každý čtvrtek (11.6., 18.6.)
 • Zaměření aktivity je v daný den plně v kompetenci třídního učitele, který se zapsanými žáky předem domluví konkrétní náplň činnosti na příslušný den

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 

Příchod žáků v dané dny v čase od 7,30 nejpozději do 7,45!

Později nebudou do budovy žáci z organizačních důvodů vpuštěni.

 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Žáci musí mít zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Před školou bude čekat od 7,30 pověřený pedagogický pracovník, který prověří:
  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
  • provede kontrolní zjištění:
   • zda má žák 2 roušky (jednu nasazenou a druhou uloženou v sáčku)
   • zda žák nemá příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti nebo čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) – žák s některým z těchto příznaků ke škole vůbec nepřichází a informuje bezprostředně své rodiče
   • pokud pověřený pedagogický pracovník zjistí některý z daných příznaků, odčlení žáka ze skupiny a přivolá dalšího pedagogického pracovníka k odvedení skupiny do školy (dále viz kapitola Podezření na možné příznaky Covid – 19)

 

Vstup do budovy školy

 

 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • odvede skupinu v 7,45 do určené chodby
 • v určené chodbě se žáci přezují a odcházejí do určené učebny, kde dbají pokynů přítomného učitele

 

V budově školy

 

 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • žáci se zdržují pouze v určené třídě přízemí budovy školy, určené chodbě nebo na venkovních aktivitách společně s pedagogickým pracovníkem
 • žáci nemají přístup do jiných prostor školy
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
  • jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny
 • návštěvu toalety provádí žáci vždy samostatně a bez zbytečného prodlení

 

Ve třídě

 

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší a provede jejich desinfekci
 • na začátku velké přestávky si žáci řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich desinfekci (nebo vždy před konzumací potravin)
  • v případě příznivého počasí tráví zbytek velké přestávky venku pod dohledem pověřeného pedagogického pracovníka nasazenou rouškou
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • Složení skupin žáků se stanoví do naplnění maximální kapacity 15 žáků na třídu v pořadí data a času přihlášení.
 • Při naplnění kapacity 15 žáků lze přijmout dalšího žáka pouze při současném odhlášení již zapsaného žáka (u nově zapsaných platí pravidlo donesení vyplněného a podepsaného Čestného prohlášení – viz úvodní stránka)
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metrů). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci) musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Aktivity je možné vykonávat i mimo areál školy za těchto podmínek:
  • Dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejm. platných pravidel pro nošení roušek)
  • O pohybu mimo areál školy budou předem informování zákonní zástupci žáků
  • Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob a je tedy minimální riziko přenosu viru
  • Vícedenní akce jsou zakázané
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • Žáci si průběžně dle potřeby řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich desinfekci

 

Odchod z budovy školy nebo venkovní aktivity

 

 • Ukončení dopolední části je v 11,15 hodin (v případě venkovní aktivity po předchozí prokazatelné domluvě možné i později)
 • v určené chodbě se žáci přezují a samostatně odcházejí domů (před školou se žáci nesdružují ani nezůstávají)

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti nebo čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěný do určené izolační místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka a kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci přejdou s pedagogickým pracovníkem do nové určené místnosti, nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinností nošení roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
 • Pokud se u pedagogického pracovníka příznaky objeví v průběhu vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky převezme nový pedagogický pracovník, který odvede žáky do nové určené místnosti, nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinností nošení roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného pracovníka.

 

 

 

 

V Krupce, 28.5.2020

Mgr. Tomáš Liška, v.r.

ředitel školy